Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Ansøgning om efterbeskikkelse som censor i Læreruddannelsens censorkorps 2018 – 2022

Den nuværende beskikkelsesperiode går fra den 1. februar 2018 til den 31. januar 2022.
Der kan dog være mulighed for efterbeskikkelser i starten af 2021, hvis censorformanden vurderer, at der er behov for flere censorer inden for de respektive fag.
Alle er velkommen til at søge uopfordret.

Frist for ansøgning er den 15. december 2020.

Kvalifikationer
Kvalifikationer er beskrevet i § 27 i BEK nr 18 af 09/01/2020 Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen).

Opgaver og krav
Censorernes opgaver er ligeledes fastlagt i eksamensbekendtgørelsen og omfatter ud over opgaverne i forbindelse med prøven afgivelse af indberetning om prøven og rådgivning om uddannelsen. Beskikkelse indebærer forpligtelse til ved hver prøvetermin at stå til rådighed i et vist omfang.

Vederlag
Censorvederlaget udbetales med den takst, der gælder for censur på pågældende uddannelse og fag. Udgangspunktet for afregning af censorvederlag er Finansministeriets cirkulære om censorvederlag (timelønscirkulæret) af 17. januar 2001. Hertil kommer dækning af rejseudgifter og eventuelle diæter efter gældende regler.

Yderligere information
Der henvises til Censorformandskabets hjemmeside.

Ansøgning og indstilling
Censorformændene i de enkelte fag gennemgår ansøgningerne med henblik på at indstille til beskikkelse. Uddannelses- og Forskningsministeriet skal godkende indstillingerne, hvorefter der gives besked til alle ansøgere.

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte Jette Møller i Censorsekretariatet på direkte telefon: 7266 5165 eller pr. e-mail: censor-it@ucsyd.dk

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen og krav til censor, er du velkommen til at kontakte censorformand Hans Krab Koed på direkte telefon: 7266 3071 eller pr. e-mail: hkko@ucsyd.dk

Ansøgningsfrist:

Sidste frist for udfyldelse og indsendelse af det elektroniske ansøgningsskema er den 15. december 2020.

Der kan forventes svar på ansøgningen i foråret 2021.

Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først er afsluttet når du har trykket på "indsend ansøgning" på det sidste trin. Såfremt du forlader ansøgningsskemaet uden at have afsluttet det, vil data fra de foregående trin være gemt og du kan senere fortsætte din ansøgning ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre side. Du skal indtaste dit CPR-nummer og trykke på "hent data" hvorefter de allerede indtastede data vil fremkomme.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige afgivne oplysninger skal kunne verificeres, og at jeg er villig til at fremlægge dokumentation, hvis det ønskes.