Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Specialuddannelsesrådet beskikker censorer til Specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Beskikkelsesperioden løber fra 01.10.2019 til 30.09 2023. Som censor er man således beskikket for en 4-årig periode.

Se bekendtgørelse for Specialuddannelsen i borgernær sygepleje her og uddannelsesordning for Specialuddannelsen i borgernær sygepleje her

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte:

 • Sekretær Karina M. Gram, censor-it@ucsyd.dk, tlf. 7266 5162
 • Uddannelsesleder Anne Bondesen, abon@pha.dk, tlf. 7248 1819
 • Specialkonsulent Marianne Eilsø Munksgaard, memu@kp.dk, tlf. 5138 0322

Opgaven:
En beskikket censor skal:

 • Virke som censor ved uddannelsens afsluttende prøve
 • Sikre, at kursisterne får ensartede vilkår og en saglig bedømmelse efter 7-trins karakterskalaen (jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 114 af 3. februar 2015)
 • Medvirke til løsning af Censorformandskabets opgaver
 • Ved eksamensterminens afslutning afgive en censorrapport om eksamensforløbet til institutionen og formandskabet
 • Medvirke ved behandling af klager

Censorprofil:

 • Du har sundhedsfaglig viden inden for borgernær sygepleje
 • Du har en videregående uddannelse på master- eller kandidatniveau
 • Mindst 3/4 af censorerne skal have deres hovedbeskæftigelse uden for professionshøjskolerne, som udbyder uddannelsen i Danmark, fordelt således at ¼ er fra PLO og Regionerne, ½ er fra kommuner og ¼ fra UC-sektoren. Hvis nødvendigt, f.eks. ved for få ansøgere, kan formanden for specialuddannelsesrådet dispensere fra kravene
 • Du er fagligt og pædagogisk ajourført i relation til den borgernære sygepleje i praksis
 • Du har kendskab til det lovmæssige grundlag for eksamener
 • Du er indstillet på rejseaktivitet, da uddannelsesstederne er beliggende i hele landet

Løn og ansættelsesvilkår:
Aflønnes af den uddannelsesinstitution, som afholder prøven, og efter gældende retningslinjer. Bemærk, at der ikke aflønnes for transporttid, og at statens regler for dækning af transportudgifter mv. er gældende.

Censorformandskabet:
Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset og består af to personer udvalgt af og blandt de beskikkede censorer. I forbindelse med det første valg er det formanden for Specialuddannelsesrådet i borgernær sygepleje, som er ansvarlig for afholdelse af valg af hhv. formand og næstformand til Censorformandskabet.

Censorformandskabet kan holde maksimalt to møder pr. år. Censorformandskabet deltager i ét årligt møde med Specialuddannelsesrådet i borgernær sygepleje. Censorformand og næstformand kan genvælges for to valgperioder.

Administration af censorordningen:
Den enkelte professionshøjskole sender før eksaminationen censorbestilling til Professionshøjskolernes Censorsekretariat (Censor-it) om tidsrammen og antal kursister. Censorsekretariatet forespørger de aktuelle censorer vedrørende deres mulighed for censurering. Den enkelte censor kan ikke benyttes i egen region (dette foregår elektronisk via registrering i Censor-it). Alle censorer skal, så vidt det er muligt, anvendes i en funktionsperiode. Er censor inhabil i forhold til at kunne bedømme en tildelt opgave, informerer censor om dette.

Kursisterne optræder på den skriftlige opgave ved navn og et studienummer. Censorerne modtager fra det aktuelle uddannelsessted: Den skriftlige eksamensopgave og censurliste, hvor karakter skal registreres (Foregår elektronisk via WISEflow). Kursisten meddeles den opnåede karakter efter endt votering på eksamensdagen. Censorrapport udfyldes elektronisk via Censor-it.

Ansøgningsskemaet skal være afsluttet senest den 6. september 2019.

Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først er afsluttet når du har trykket på "indsend ansøgning" på det sidste trin. Såfremt du forlader ansøgningsskemaet uden at have afsluttet det, vil data fra de foregående trin være gemt og du kan senere fortsætte din ansøgning ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre side. Du skal indtaste dit CPR-nummer og trykke på "hent data" hvorefter de allerede indtastede data vil fremkomme.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige afgivne oplysninger skal kunne verificeres, og at jeg er villig til at fremlægge dokumentation, hvis det ønskes.