Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Ansøgning om beskikkelse som censor ved Professionsbachelor i Leisure Management

I henhold til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser oprettes for hver af de videregående uddannelser et landsdækkende korps af beskikkede censorer, som beskikkes for 4 år ad gangen (§ 25 og § 26).

Kvalifikationer er beskrevet i § 27:

En censor skal have:

1) indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder,

2) specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og

3) aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Indeværende beskikkelsesperiode slutter ultimo december 2021 og der skal derfor beskikkes et nyt censorkorps til perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Uddannelsen er beskrevet i Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management.

Har du spørgsmål til uddannelsen og krav til censorer, er du velkommen til at kontakte censorformand Anne-Marie Wivel, annemariewivel@gmail.com, telefon 4144 5817.

Har du spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte sekretær Jette A. Møller, censor-it@ucsyd.dk, telefon 7266 5165.

Ansøgningsfrist: 22. juni 2021

Der kan forventes var på ansøgningen i efteråret 2021.

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin. Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu. Færdiggøres din ansøgning ikke inden 3 måneder dog senest ved ansøgningsperiodens udløb, vil den og alle indtastede oplysninger blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999