Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

EFTERbeskikkelse som censor ved læreruddannelsens censorkorps

Læreruddannelsens censorkorps søger censorer til EFTERbeskikkelse indenfor følgende fagområder:


Grundfaglighed

 • Pædagogik og almen didaktik
 • Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik

Undervisningsfag

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk som andetsprog
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design
 • Idræt
 • Specialpædagogik
 • Tysk

Lærerfaglig bacheloreksamen

 • Dansk som andetsprog
 • Specialpædagogik

Bemærk: Det er kun muligt at søge om efterbeskikkelse til de ovenfor nævnte områder. Alle andre fagområder har tilstrækkeligt med censorer tilknyttet.

Den nuværende beskikkelsesperiode går fra d. 1. februar 2022 til d. 31. januar 2026.

Kvalifikationer
Censors kvalifikationer er beskrevet i § 18 i Censorbekendtgørelsen (BEK nr 458 af 19/04/2022):

En censor skal have:
1) indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder,
2) specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og
3) aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Censoropgaver
Censorernes opgaver er fastlagt i Censorbekendtgørelsens § 19:


En beskikket censor skal
1) virke som censor ved uddannelsens, fagets eller fagområdets eksterne prøver, jf. § 24,
2) medvirke ved de opgaver, der er nævnt i § 21,
3) ved eksamensterminens afslutning afgive en rapport om eksamensforløbet til uddannelsesinstitutionen og formandskabet, jf. § 21, stk. 1, nr. 2 og 3, og
4) medvirke ved behandling af klager over prøver.


Beskikkelse indebærer forpligtelse til ved hver prøvetermin at stå til rådighed i et vist omfang.


Vederlag
Censorvederlaget og dækning af fx rejseudgifter udbetales efter de regler og den takst, der gælder for censur på den pågældende uddannelse.


Ansøgning og indstilling

Censorformændene i de enkelte fag gennemgår efter ansøgningsfristens udløb ansøgningerne i samarbejde med en repræsentant fra uddannelsesinstitutionerne. Indstillingerne bliver herefter sendt til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der behandler indstillingerne.

Alle ansøgere får besked om resultatet senest ultimo februar 2023; også de ikke-efterbeskikkede.


Ansøgningsfrist: Fredag d. 29. september 2023 kl. 23.59

Har du spørgsmål til opgaven som censor, er du velkommen til at kontakte censorformand Benedikte Vilslev Petersen, bp@via.dk, telefon 2241 7761.

Har du spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte administrativ koordinator Mette Skovfoged Hansen, censor-it@ucsyd.dk, telefon 7266 5180.

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin.
Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu.
Færdiggøres din ansøgning ikke inden ansøgningsperiodens udløb, vil den, og alle indtastede oplysninger, blive slettet 14 dage efter denne dato jf. GDPR. Såfremt du har oprettet en profil i Censor-IT ifm. den påbegyndte ansøgning, vil denne også blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Jeg giver mit samtykke til, at Censorsekretariatet må opbevare de personoplysninger der fremgår af min brugerprofil, samt samtykke til mine personoplysninger videregives til eksamensafholdende uddannelsesinstitutioner til brug for censorallokering, lønudbetaling og refusion af transportomkostninger.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999