Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Ansøgning om beskikkelse som censor ved Ergoterapeutuddannelsen

Ansøgning om beskikkelse som censor i Ergoterapeutuddannelsens censorkorps 2022 – 2025.

I henhold til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) opslås censorater i Censorkorpset for Ergoterapeutuddannelsen i Danmark (Københavns Professionshøjskole, Absalon, University College Lillebælt, University College SYD, VIA University College og University College Nordjylland) for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025. Der kan ske såvel nye beskikkelse som genbeskikkelse.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen beskikker censorerne efter indstilling fra Censorformandskabet.

Censorkorpset dækker alle ergoterapeutuddannelserne i Danmark, og censorerne kan derved blive anmodet om censoropgaver ved alle uddannelsesudbud.


Opgaver:
Det vil være en fordel hvis du kan varetage flere af følgende områder:

2. semester:

 • Ergoterapi og psykiatriske problemstillinger
 • Ergoterapi og somatiske problemstillinger
 • Ergoterapi og problemstillinger relateret til børn
 • Generel ergoterapiteori – mennesker, aktivitet og omgivelser

5. semester:

 • Arbejdsmiljøområdet og erhvervsrettet rehabilitering
 • Ergoterapi indenfor myndighed, sagsbehandling og hjælpemidler
 • Ergoterapi og komplekse problemstillinger
 • Ergoterapi og psykiatriske problemstillinger
 • Ergoterapi og sociale problemstillinger
 • Ergoterapi og somatiske problemstillinger
 • Ledelse, organisation, dokumentation og kvalitetsudvikling
 • Klinisk prøve

7. semester:

 • Forskning og udvikling i ergoterapi og aktivitetsvidenskab; herunder videnskabsteori og videnskabelig metode
 • Kvalitativ metode
 • Kvantitativ metode


Kvalifikationer:

En beskikket censor skal leve op til følgende krav:

 • Være autoriseret ergoterapeut
 • Have minimum 2 års erhvervserfaring som ergoterapeut

Det er en fordel hvis du:

 • Har indgående kendskab til praksis
 • Har kendskab til uddannelsen
 • Har en master eller kandidatuddannelse
 • Har erfaringer fra tværprofessionelt arbejde
 • Har erfaring med udviklings- og forskningsarbejde
 • Er erhvervsaktiv på ansøgningstidspunktet
 • Har gennemgået censorkurset (kan tages på https://studie.smartlearning.dk/local/pxeasylogin/ )

Herudover henvises til § 25, 26 og 27 i Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (retsinformation.dk), hvori der står:

§ 25. Styrelsen for Forskning og Uddannelse opretter for hver af de videregående uddannelser et landsdækkende korps af beskikkede censorer. Et censorkorps kan omfatte flere uddannelser, når de er beslægtede, og antallet af censorer begrunder det.

Stk. 2. Censorkorpset skal sammensættes sådan,

1) at det samlede korps dækker alle de fag eller fagområder, der indgår i uddannelsen, og det ansættelsesområde, som uddannelsen sigter mod,

2) at der indgår personer, der har deres hovedbeskæftigelse uden for de uddannelsesinstitutioner, der udbyder videregående uddannelser på et af de ansættelsesområder, som uddannelsen sigter mod (aftagercensorer),

3) at der tilstræbes en ligelig fordeling af mandlige og kvindelige censorer, og

4) at der for de uddannelser eller centrale fag, hvor det er relevant, indgår censorer tilknyttet udenlandske uddannelsesinstitutioner.

§ 26. Styrelsen for Forskning og Uddannelse beskikker censorerne til de eksterne prøver, jf. § 36, stk. 3, efter indstilling fra censorformandskabet i overensstemmelse med kravene i § 27, stk. 1.

Stk. 2. Censorformandskabet rådfører sig med institutionerne inden indstillingen, der sker under hensyntagen til bestemmelserne i § 25 og § 27.

Stk. 3. Beskikkelse af censorkorps for nye uddannelser sker efter indstilling fra den eller de udbydende institutioner.

Stk. 4. Censorerne beskikkes for 4 år ad gangen, og beskikkelsen udløber automatisk, jf. dog stk. 5. Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst en fjerdedel af censorerne i censorkorpset. Det nye censorkorps skal således bestå af mindst en fjerdedel nybeskikkede censorer. Der kan dog inden for perioden beskikkes supplerende censorer.

Stk. 5. Styrelsen kan bringe en censorbeskikkelse til ophør inden periodens udløb, herunder på baggrund af tilsynsoplysninger fra den relevante kompetente myndigheds autorisationsregister.

Stk. 6. Styrelsen kan sætte en censorbeskikkelse i bero, mens styrelsen undersøger, om der er grundlag for at bringe beskikkelsen til ophør.

§ 27. En censor skal have

1) indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder,

2) specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og

3) aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Stk. 2. Inden en prøves afholdelse informerer uddannelsesinstitutionen censor om de gældende regler for uddannelsen, herunder denne bekendtgørelse, samt forsyner censor med andet materiale, der har betydning for censorernes virksomhed.


Censorformandskabet gennemgår ansøgningerne sammen med 2 repræsentanter for uddannelsesledernetværket med henblik på at sammensætte kommende censorkorps. Censorformandskabet indstiller herefter de imødekomne ansøgninger. Herefter beskikker ministeriet de indsendte indstillinger fra Censorformandskabet.
Censorformandskabets hjemmeside kan du finde procedure for, hvordan din ansøgning behandles, inden en evt. indstilling til Uddannelse-og Forskningsministeriet indsendes via censorsekretariatet. Har du andre spørgsmål, kan du sende en mail til censorformand Henriette Kiirdal Niemann på: HenrietteNiemann@hotmail.com


Vederlag

Censorvederlaget udbetales med takst B. Hertil kommer dækning af rejseudgifter og evt udgifter i forbindelse med overnatning efter gældende regler.


Ansøgningsfrist:

Sidste frist for udfyldelse og indsendelse af ansøgningsskemaet med vedhæftet dokumentation er mandag den 21. juni 2021.

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte Jette Møller i censorsekretariatet på telefon 7266 5165 eller på e-mail: censor-it@ucsyd.dk

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin. Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu. Færdiggøres din ansøgning ikke inden 3 måneder dog senest ved ansøgningsperiodens udløb, vil den og alle indtastede oplysninger blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999