Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte


Kvalifikationskrav til censorerne:

Du skal

  • beherske grunddisciplinerne i de(t) fag, du vil være censor for
  • have nogle års erfaring inden for uddannelsen / faget
  • kunne vurdere teori og metoder både hver for sig selv og i sammenhæng med praksis
  • være indstillet på at arbejde med flere platforme
  • påtage dig digital opgaveretning (som vi naturligvis giver en introduktion til)
  • være indstillet på, at censorjobbet spænder over både små og store opgaver og tidsmæssigt tager alt fra få timers læsning til tre dages sammenhængende eksamen

Se i øvrigt eksamensbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/18/R0710.aspx?id...

Du finder en beskrivelse af højskolens uddannelser og de tilhørende studieordninger på www.dmjx.dk/blivcensor.

Ansøgningsskemaet skal være afsluttet senest den 27. oktober 2021.

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin. Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu. Færdiggøres din ansøgning ikke inden 3 måneder dog senest ved ansøgningsperiodens udløb, vil den og alle indtastede oplysninger blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999