Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte:

 • Sekretær Karina M. Gram, censor-it@ucsyd.dk, tlf. 7266 5162.
 • Censorformand Sisse Walløe, sissewh@hotmail.com, tlf. 2396 1540


Kvalifikationer og forventninger til censorer i Jordemoderuddannelsen:

Du skal:

 • have indgående kendskab til Jordemoderuddannelsens teoretiske og praktiske del
 • have videreuddannelse indenfor områder, der er relevant for Jordemoderuddannelsen
 • have videreuddannelse på master eller kandidatniveau for at censurere ved bacheloropgaven
 • være grundigt klinisk opdateret for at censurere på den kliniske eksamen på 6. semester
 • have en opdateret viden om bekendtgørelser og cirkulærer af relevans for Jordemoderuddannelsen
 • have viden om Jordemoderuddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov
 • afgive censorrapport efter censurering
 • medvirke til behandling af eventuelle klage- og ankesager
 • mestre IT på brugerniveau
 • være indstillet på at deltage i dialogmøder med Censorformandskabet og censorkollegaer
 • løbende opdatere sekretariatets oplysninger om dig mht. kvalifikationer, stilling og adresse
Se i øvrigt:
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/700


Den nationale studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab https://www.kp.dk/uddannelser/jordemoder/

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/18

Ansøgningsskemaet skal være afsluttet senest den 27. oktober 2021.

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin. Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu. Færdiggøres din ansøgning ikke inden 3 måneder dog senest ved ansøgningsperiodens udløb, vil den og alle indtastede oplysninger blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999