Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Specialuddannelsesrådet søger censorer til beskikkelse af eksternt censorkorps ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje til perioden: 1. januar 2023 til 31. december 2026.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte:

 • Sekretær Karina M. Gram, censor-it@ucsyd.dk, tlf. 7266 5162
 • Censorformand Hanne Becker Nissen, h.nissen@rn.dk, tlf. 5116 1938
Kvalifikationskrav til censorer ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje:
 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • Videreuddannelse på master- eller kandidatniveau
 • Være fagligt, pædagogisk og personligt ajourført i relation til funktionen
 • Have erfaring indenfor psykiatrisk sygepleje og have tilknytning til området
 • Afgive en censorrapport efter hver censurering
 • Medvirke til behandling af evt. klage- og ankesager
 • Være indstillet på at deltage i dialogmøder med censorformandskabet og censorkolleger
 • Afgive løbende meddelelser til sekretariatet om evt. nyerhvervede kvalifikationer, stillings- og adresseændring
 • Have en opdateret viden om bekendtgørelser og cirkulærer, der er relevante for uddannelsen og censorarbejdet

Se i øvrigt uddannelsesordningen: http://www.specpsyksygeplejerske.dk/om-uddannelsen...

Prøvebekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2027

Censorbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/458

Ansøgningsskemaet skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin.
Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu.
Færdiggøres din ansøgning ikke inden ansøgningsperiodens udløb, vil den, og alle indtastede oplysninger, blive slettet 14 dage efter denne dato jf. GDPR. Såfremt du har oprettet en profil i Censor-IT ifm. den påbegyndte ansøgning, vil denne også blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Jeg giver mit samtykke til, at Censorsekretariatet må opbevare de personoplysninger der fremgår af min brugerprofil, samt samtykke til mine personoplysninger videregives til eksamensafholdende uddannelsesinstitutioner til brug for censorallokering, lønudbetaling og refusion af transportomkostninger.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999