Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning


Radiografuddannelsens Censorkorps søger censorer, der kan censurere inden for de radiografiske uddannelsesområder til beskikkelsesperioden 1. april 2022 – 31. marts 2026.

Der kan søges i perioden fra d. 21. august 2021 til og med d. 12. november 2021.

For at kunne søge om optagelse i Radiografuddannelsens censorkorps, skal du kunne dokumentere følgende:

Generelle krav:

  • indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder,
  • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og
  • aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Specifikke krav:

  • Uddannet radiograf eller have en anden relevant uddannelse med minimum 3 års erfaring fra radiologi, nuklearmedicin eller stråleterapi
  • underviser med fastansættelse i tilknytning til radiograf- eller bioanalytikeruddannelsen

Yderligere information om krævede kvalifikationer m.m. kan findes på Censorformandskabets hjemmeside www.radcensor.dk.

Krav til ansøgning:
Ansøger skal fremsende en motiveret ansøgning, inkl. et CV, hvor ovenstående generelle og specifikke krav dokumenteres. Når der søges om optagelse i censorkorpset til de kliniske prøver, skal censor angive dennes tilknytning til klinisk praksis og bevæggrundene for at blive censor på disse prøver. Ved ansøgningen skal vedhæftes kopi af bevis fra grunduddannelse og evt. efter/videreuddannelse. Censorer, der søger genbeskikkelse kan nøjes med at vedhæfte et opdateret CV.

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte Mette Skovfoged Hansen i Censorsekretariatet på direkte telefon: 7266 5180 eller pr. e-mail: censor-it@ucsyd.dk

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen og krav til censor, er du velkommen til at kontakte censorformand Peter Butty pr. e-mail: ptb@regionsjaelland.dk

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin. Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu. Færdiggøres din ansøgning ikke inden 3 måneder dog senest ved ansøgningsperiodens udløb, vil den og alle indtastede oplysninger blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999