Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Lovgrundlag

Links til materiale vedr. de enkelte uddannelser som f.eks. uddannelsesbekendtgørelse, prøvebekendtgørelse, findes på de enkelte uddannelsers hjemmeside.

Eksamensbekendtgørelsen, gældende pr. 15. januar 2020

Denne bekendtgørelse indholder de vigtigste bestemmelser om censorernes, censorformandskabernes og uddannelsesinstitutionernes opgaver i forhold til prøverne.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212486

Karakterbekendtgørelsen, gældende pr. 1. september 2015

Den gældende karakterbekendtgørelse pr. 1. september 2015
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167998

Forvaltningsloven

Bestemmelserne vedr. habilitet fremgår af kap. 2.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161411

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1343

Bekendtgørelse om diplomuddannelser

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202259

Bekendtgørelse om akademiuddannelser

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202263

Institutionsregister

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/institutionsregisteret

Engelsk oversættelse af karakterbekendtgørelsen

https://www.censor-it.dk/attachments/cms_file/attachment/123/Engelsk_overs_ttelse_af_karakterbekendtg_relsen.pdf