Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Lovgrundlag

Links til materiale vedr. de enkelte uddannelser som f.eks. uddannelsesbekendtgørelse, prøvebekendtgørelse, findes på de enkelte uddannelsers hjemmeside.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192389

Bekendtgørelse om diplomuddannelser

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202259

Bekendtgørelse om akademiuddannelser

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202263

Eksamensbekendtgørelsen, gældende pr. 15. december 2016

Denne bekendtgørelse indholder de vigtigste bestemmelser om censorernes, censorformandskabernes og uddannelsesinstitutionernes opgaver i forhold til prøverne.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184136

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser pr. 28.8.2018

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202677

Forvaltningsloven

Bestemmelserne vedr. habilitet fremgår af kap. 2.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161411

Institutionsregister

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Paa-tvaers-af-uddannelserne/Institutionsregister

Karakterbekendtgørelsen, gældende pr. 1. september 2015

Den gældende karakterbekendtgørelse pr. 1. september 2015
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167998

Engelsk oversættelse af karakterbekendtgørelsen

https://www.censor-it.dk/attachments/cms_file/attachment/123/Engelsk_overs_ttelse_af_karakterbekendtg_relsen.pdf